Preskočiť na obsah

Projekty

Brehov – Intenzifikácia vodovodu

Program, opatrenie: Poskytnutie podpory z prostriedkov Enviromentálneho fondu
Cieľ projektu: Objekt: SO 04 – Rozvodná vodovodná sieť V rámci tohto projektu sa vybuduje vodovodná sieť v obci Brehov v nasledujúcom rozsahu:

  • Rad „1“  – výstavba nového vodovodného potrubia od km 0,000 po km 1,666 84 v celkovej dĺžke 1666,84 m, z tohto 1 144,84 m z rúr HDPE DN 100 a 522,00 m z rúr PE 100RC HDPE 100. Na tomto potrubí budú zrealizované hydranty v počte 9 ks a to hydranty č. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 a H9.

Objekt: SO 05 – Vodovodné prípojky

V rámci tohto projektu sa zrealizujú vodovodné prípojky na potrubí Rad „1“ v celkovom počte 85 ks.

Celkové výdavky projektu:            802 099,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:          802 099,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške 802 099,00 EUR EUR