Preskočiť na obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste ,,učiteľ/ka MŠ „

Zverejnené 28.6.2022.

Kategória

V zmysle § 84 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Voľné miesto: učiteľ/ka v materskej škole Brehov

Názov/adresa zamestnávateľa: Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

Kontakt: e-mail: obecbrehov@trenet.sk; tel.: 056 /6795239

telefón – len v pracovné dni 8:00 – 15:00 hod.

Kontaktná osoba: Marek Balog-starosta obce

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

(učiteľ materskej školy)

Kvalifikačné predpoklady: NAJMENEJ ÚS ODBORNÉ VZDELANIE príslušnej podkategórie

ÚSO príslušnej podkategórie,

VŠ vzdelanie 1. stupňa príslušnej podkategórie,

VŠ vzdelanie 2. stupňa príslušnej podkategórie

v zmysle zákona č. 138/2019 Z.Z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. – príloha č. 1 – požadovaný študijný odbor, program

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca – Ovládanie štátneho jazyka

Jazykové znalosti: nepožadujú sa, maďarský jazyk vítaný

Zoznam požadovaných dokladov:

-Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

-Profesijný štruktúrovaný životopis

-Doklad o nadobudnutom vzdelaní

-Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

-Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

-Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.

odporúčame uviesť 12 mesiacov, resp.1rok

Plat: v zmysle ustanovení zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch; v znení neskorších predpisov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Iné doplňujúce údaje o voľnom pracovnom mieste: počet voľných pracovných miest: 1

– prac. miesto na 100 % úväzok

– pravidelné pracovisko: MŠ Brehov , Rozmarínová 125, 076 05 Brehov

Predpokladaný nástup: 01.09.2022

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 05.08.2022 do 12:00 hod. na adresu: Obec Brehov , Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

V Brehove 27.06.2022

                                                                                              Marek Balog

                                                                                              starosta obce