Preskočiť na obsah

VYHLÁSENIE  DOBROVOĽNEJ  ZBIERKY – ÖNKÉNTES GYŰJTÉS MEGHIRDETÉSE

Zverejnené 15.11.2023.

Dátum a Čas
15. nov 2023 12:00 – 29. feb 2024 23:45
Miesto
obec Brehov

„Pamätná tabuľa  venovaná Rádu sestier sv. Vincenta de Paul“

Sp. zn. :  11 / 2023                                                                    

VYHLÁSENIE  DOBROVOĽNEJ  ZBIERKY

Obec Brehov,  podľa § 4 ods.3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe uznesenia  obecného zastupiteľstva obce Brehov,  č.41/2023, zo dňa 19.10.2023 prijatého v súlade  s  § 11 ods.4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku  s názvom

„Pamätná tabuľa  venovaná Rádu sestier sv. Vincenta de Paul“

Podmienky dobrovoľnej zbierky:

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky:

Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05  Brehov, IČO: 00331376;   web. sídlo:

 www. obecbrehov.sk

Účel využitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky:

Spolufinancovanie nákladov spojených s likvidáciou starých hrobov z miestneho cintorína a osadenie pamätnej tabule venovanej rehoľným sestričkám Rádu sv. Vincenta de Paul, ktoré pôsobili v obci Brehov v rokoch 1959 – 1998.

Osoba zodpovedná za vykonávanie dobrovoľnej zbierky:

Marek Balog – starosta obce

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

  • Zasielaním finančných príspevkov na transparentný účet obce Brehov, vedený vo VÚB, a.s. pobočka Trebišov, IBAN: SK56 0200 0000 0048 7186 2157
  • Hotovosťou do pokladne obecného úradu

Predpokladané náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky:

Náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky budú hradené priamo z rozpočtu obce.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:

od 15.11.2023 do 29.02.2024

Územie použitia dobrovoľnej zbierky:

Obec Brehov

Transparentnosť a informovanosť:

  • spôsob akým sa vyúčtuje zbierka a termín vyúčtovania:  priebežne za každý mesiac do 15 dní od ukončenia mesiaca   
  • osoba ktorá vyúčtuje zbierku: ekonóm obce  Ing. Zuzana Lukáčová
  • kontrola vyúčtovania zbierky: Hlavný kontrolór obce Bc. Alena Krištofčíková
  • správa o výsledku a poskytnutí finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou – Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. Správu o priebehu a výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov predloží starosta obce na rokovanie Obecného zastupiteľstva v lehote do: najbližšie zasadnutie od ukončenia zbierky. Táto správa bude zverejnená na webovom sídle obce Brehov.  Správa musí  obsahovať  počet darcov a výslednú vyzbieranú sumu. Zoznam darcov sa nezverejňuje  a je len účtovným podkladom pre vyúčtovanie zbierky.

V Brehove: 15.11.2023

                                                                                                                 Marek Balog

                                                                                                                    starosta