Ugrás a tartalomra

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Vlastník verejného vodovodu: Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

IČO: 00331376

Prevádzkovateľ verejného vodovodu: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, ul. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO: 31 714 030

Fakturácia :

Ing. Zuzana Lukáčová , tel: 056/6795239

Práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa

Cena vody


Obec  Brehov ako vlastník verejného vodovodu nakupuje vodu od spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s za              tzv. ,, distribučnú ” cenu. Maximálnu cenu vody schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vody (ÚRSO). Spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s v zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO pre rok 2017 účtuje obci Brehov cenu vody    0,9499 eur/m3 (s DPH).

Cena vody, ktorá je verejným vodovodom dodávaná konečným odberateľom v obci je určovaná uznesením obecného zastupiteľstva. Ani takto určená cena nesmie byť vyššia ako schváli ÚRSO. V zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO schválilo obci Brehov:

pre roky 2014-2016 maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,5009 eur/ m3 (bez DPH).

pre roky 2017-2021 maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0557 eur/m3 (bez DPH).

Predženie platnosti a účinnosti potvrdenia o cene č.0854/2017/V-PC zo dňa 21.02.2017 na obdobie do 31.12.2022.

rok 2023 maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,3556 eur/m3 ( bez DPH )

Rozbor vody

Cím

Közzétett

Az összes dokumentum