Samospráva

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Obecnú samosprávu predstavujú starosta obce, ktorý je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom obce, a obecné zastupiteľstvo zložené z 7 poslancov.

Starosta a poslanci sú volení v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie. Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je Obecný úrad, ktorý je zložený z pracovníkov obce.

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Közzétett 10. március 2022.
Módosítás nélkül .