Közgyűlés

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Felirat

Közzétett

Návrh VZN č.1/2022

ID: 1/2022

15.8.2022

Mellékletek

Leírás

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehov