Ugrás a tartalomra

Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Imreg.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Brehov Önkormányzat területi tervének módosítási javaslatának megtárgyalása 2.sz.

Obec Brehov v súlade s ustanovením §22 ods. (1)   zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i,

že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Brehov

sa uskutoční v lehote od 11.09.2023 do 11.10.2023.