Ugrás a tartalomra

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Közzétéve 11.1.2024.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

DOKUMENTY :

https://obecbrehov.sk/dokumenty/volby/volby-prezidenta/


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

VOĽBY PREZIDENTA SR

Obec Brehov, zastúpená starostom obce  Marekom Balogom, v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v obci Brehov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 1. kolo volieb v sobotu  dňa 23. 03. 2024 a prípadné 2. kolo volieb v sobotu dňa 06. 04. 2024

určuje volebný okrsok a volebnú miestnosť na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov takto:

počet okrskov v obci: 1

volebná miestnosť: Zasadačka obecného úradu v Brehove

                                                                                          Marek Balog-  starosta obce


DELEGOVANIE

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Brehov môže doručiť politická strana, koalícia alebo petičný výbor v lehote do 19. 02. 2024 v listinnej podobe na adresu: Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov alebo na e-mailovú adresu: obecbrehov@trenet.sk

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2023, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto

a)  politické strany a politické hnutia:

HLAS – sociálna demokracia

Kresťanskodemokratické hnutie

Progresívne Slovensko

Sloboda a Solidarita

Slovenská národná strana

SMER – sociálna demokracia

b) koalícia:

SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 


Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre

 Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

23. marca 2024

môže podať volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu:

osobne (najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce),

v listinnej a elektronickej forme (najneskôr do 4.3.2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14.3.2024 pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená),

prostredníctvom splnomocnenej osoby (možno požiadať o vydanie hlasovacieho lístka

najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb),

Žiadosť v listinnej aj elektronickej forme musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy

trvalého pobytu).

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obecbrehov@trenet.sk

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie

korešpondenčnú adresu doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7.2.2024