Odpočet vodomerov

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Oznamujeme občanom, že od 05. do 09. decembra 2022 v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 15:00 hodiny sa uskutoční odpočet vodomerov v obci. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomery a tým umožnili odčítanie. V prípade, že pri odpočte spotreby vody nebudete prítomný na adrese, stav vodomeru je potrebné nahlásiť na obecnom úrade.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 2. december 2022.
Szerkesztett 16. december 2022.