Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
3. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2023 − 17. marca 2023
Kategória

Prílohy