Preskočiť na obsah

Rozšírenie Kamerového systému v obci Brehov

Zverejnené 14.3.2017.

Kategória

Správa o realizácii projektu a jeho výsledkoch

Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.
                       
Celkové výdavky projektu:              11 412,49 EUR
Požadovaná výška dotácie:               9 130,00 EUR
Súčasný stav:  schválená dotácia vo výške  9 100,00 EUR  

Cieľ projektu: Pokračovanie v cieľavedomej, komplexnej a koordinovanej ochrane obecného majetku obce za účelom eliminácie pouličnej kriminality, krádeže a vandalizmu v obci Brehov, slúžiacich obyvateľom obce na administratívne, záujmové účely a voľnočasové aktivity.

Cieľová skupina: Výstupy projektu zabezpečia ochranu majetku obce, ktorý slúži verejnému záujmu a užívajú ho obyvatelia obce, prípadne návštevníci obce. Týmto obec napomáha k utváraniu a ochráneniu zdravých podmienok a spôsobu života a práce obyvateľov obce.

Miesta monitorovania:  

kamerový systém bol nainštalovaný:

– pri obecnom úrade, čím monitoruje aj priľahlú oblasť kultúrneho domu, obecného parku, námestia a mosta cez rieku Ondava,

– na materskú školu, čím je monitorované detské ihrisko materskej školy,

– na športový areál v obci, čím je monitorované futbalové ihrisko a šatňa s tribúnou.

Prínos projektu:  kamerovým monitorovaním je možné odhaliť mnohé neželané javy a vykonať postih u porušiteľov verejného poriadku a poškodzovania cudzieho majetku v spolupráci s políciou.