Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kategória

Zverejnené 3. marca 2023.
Bez úpravy .